Fines to drivers for Exceeding Exhaust Gases

As informs “Ecolur” informational NGO, the RA Government is proposing to impose fines for vehicle emissions exceeding the maximum permissible concentration, where the drivers will be fined by 100,000 AMD. At the same time, the executive propos...

Read more

Carbon Tax As The Best Solution to Climate Change

It’s very important nowadays to quickly reduce carbon emissions in order to avoid the climate change. Mark Tercek (blog.nature.org) speaks about possible solution for this problem in his article. He states that Carbon Tax should be the key. During the...

Read more

The New Cause of Celebrating The Earth Day

Earth Day began in 1970 with the degraded state of the U.S. environment. Since then, there has been much environmental progress. But now it is very important to see what else must be done in order to pass a safe and healthy  world to the future genera...

Read more

Երկրագնդի Օրը տոնելու նոր առիթը

Երկրագնդի օրը առաջին անգամ տոնեցին 1970 թվականին, երբ ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրը դեգրադացված վիճակում էր: Այդ ժամանակից ի վեր, բնապահպանական մեծ ...

  • Posted On
Read more

Advertising Banner

Home ad

GreenGeeks

Follow on Facebook

Eco FilmsRegister for Our Newsletters for free!