A 60m-year-lineage comes to an end

A trip to Crete, Cyprus or Malta 800 years ago would have been a great chance to meet pygmy elephants. Pygmy elephants of the Mediterranean islands may appear as fantastical as the woolly mammoths which still ambled across one Alaskan island just 5,600 ye...

Read more

60 միլիոն տարվա տոհմի վերջը մոտ է

800 տարի առաջ Կրետե, Կիպրոս կամ Մալթա ճանապարհորդությունը գաճաճ փղերին տեսնելու լավ հնարավորություն էր: Միջերկրական կղզիների գաճաճ փղերն այ...

  • Posted On
Read more

The Serious Results of Teghut Copper Mine

  Pan-Armenian Environmental Front informs us in the Facebook page that serious problems have occurred during the exploitation of Teghut Mine. This information is not confirmed yet. The resources in mine and copper and molybdenum concentrations in th...

Read more

A New Study on Air Pollution

Theguardian.com reports about a new study on air pollution defining it as “the world’s single largest environment and human health threat”. The information gained through cellphone towers enables researchers to build up a picture of millions of New ...

Read more

Strict Restrictions on Chemicals in Minnesota

According to theguardian.com, Minnesota’s governor has set strict restrictions on the use of agricultural pesticides that have been blamed for hurting bees. Governor Mark Dayton issued an executive order requiring farmers to prove the necessity of usi...

Read more

Advertising Banner

Home ad

GreenGeeks

Follow on Facebook

Eco FilmsRegister for Our Newsletters for free!